Periksa Pesanan

Riwayat Transaksi

Produk Data Harga Tanggal Status
PLN (100.000) image 4500XXXXXX6 Rp 101,025 2023-06-05 20:01:19
SUCCESS
Mobile Legend B (86 Diamonds ( 78 + 8 Bonus )) image 6950XXXXXXXXX1 Rp 20,447 2023-06-05 19:26:54
SUCCESS
Free Fire (720 Diamond) image 1947XXXXX9 Rp 90,869 2023-06-05 18:53:27
SUCCESS
Free Fire (Mingguan + 20 Diamond) image 1947XXXXX9 Rp 33,043 2023-06-05 18:49:45
PAID
Free Fire (Membership Bulanan) image 1947XXXXX9 Rp 82,993 2023-06-05 18:45:56
SUCCESS
Mobile Legend B (720 Diamonds ( 638 + 82 Bonus )) image 4046XXXXXXXXX3 Rp 160,755 2023-06-05 18:11:10
SUCCESS
PLN (100.000) image 3201XXXXXX9 Rp 101,025 2023-06-05 18:06:28
SUCCESS
Free Fire (510 Diamond) image 1947XXXXX9 Rp 66,348 2023-06-05 16:21:21
SUCCESS
Free Fire (280 Diamond) image 2056XXXXX6 Rp 36,843 2023-06-05 16:04:18
SUCCESS
Free Fire (70 Diamond) image 5593XXXXX6 Rp 10,789 2023-06-05 15:40:53
SUCCESS